SON DAKİKA
19.02.2016 02:09  

İncirlik Hava Üssü ABD’ye kapatılabilir

Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın Başdanışmanı Şeref Malkoç, Rusya ile ABD’nin Suriye üzerinde yaptıkları anlaşma ile Türkiye’nin güçlenmesinin önüne geçmeyi amaçladıklarını söyledi. Malkoç, İncirlik Üssü’nün, PYD-YPG’yi terör örgütü olarak görmeyen ABD’nin uçaklarına kapatılabileceğini açıkladı

İncirlik Hava Üssü  ABD’ye kapatılabilir
Cum­hur­baş­ka­nı Re­cep Tay­yip Er­do­ğa­n’­ın Baş­da­nış­ma­nı Şe­ref Mal­koç, Tür­ki­ye­’yi ya­sa bo­ğan An­ka­ra sal­dı­rı­sı­nı ger­çek­leş­ti­ren PYD-YPG’­yi te­rör ör­gü­tü ola­rak gör­me­di­ği­ni açık­la­yan AB­D’­yi eleş­tir­di. Mal­koç, İn­cir­lik Üs­sü­’nün Ame­ri­kan uçak­la­rı­na ka­pa­tıl­ma­sı­nın söz ko­nu­su ola­bi­le­ce­ği­ni söy­le­di. 
 
Cum­hur­baş­ka­nı Er­do­ğa­n’­ın ye­ni Ana­ya­sa ve baş­kan­lık sis­te­mi ça­lış­ma­la­rı için kur­du­ğu 20 ki­şi­lik eki­bin li­de­ri olan Şe­ref Mal­koç bu­gü­n’­e özel açık­la­ma­lar­da bu­lun­du. Mal­koç, TBMM Ana­ya­sa Mu­ta­ba­kat Ko­mis­yo­nu­’n­dan so­nuç çık­ma­dı­ğı tak­dir­de AK Par­ti­’nin ken­di Ana­ya­sa tek­li­fi­ni Mec­li­s’­e ta­şı­ya­ca­ğı­nı ifa­de et­ti. Re­fe­ran­dum için ge­re­ken 330 sa­yı­sı­na na­sıl ula­şı­la­ca­ğı so­ru­su­nu “Ben Mec­li­s’­te­ki mil­let­ve­kil­le­ri­nin sağ­du­yu­su­na gü­ve­ni­yo­ru­m” şek­lin­de ya­nıt­la­yan Mal­koç, ek­sik 14 oyun ise mu­ha­le­fet par­ti­le­rin­den ge­le­bi­le­ce­ği­nin sin­ya­li­ni ver­di. Şe­ref Mal­koç, AK Par­ti­’nin Ana­ya­sa tek­li­fi­nin re­fe­ran­dum için ge­re­ken 330 sa­yı­sı­nın da üs­tün­de oy ala­ca­ğı­na inan­dı­ğı­nı söy­le­di.
 
İs­lam coğ­raf­ya­sı­nı ve Os­man­lı­’yı par­ça­la­ma­yı he­def­le­yen Bi­rin­ci Dün­ya Sa­va­şı­’nın as­lın­da hâ­lâ de­vam et­ti­ği­ni, sı­ra­da­ki aşa­ma­nın ise Kürt­le­r’i bö­lüp par­ça­la­mak ol­du­ğu­nu be­lir­ten Mal­koç, “On­dan son­ra bel­ki Tür­ki­ye­’yi de bö­lüp par­ça­la­mak is­te­ye­cek­ler­dir. Bu­nun içe­ri­sin­de Rus­ya var, İran var, ma­ale­sef dost ve müt­te­fik bil­di­ği­miz ül­ke­ler de va­r” de­di. Mal­koç, PYD-YPG’­yi te­rör ör­gü­tü ola­rak gör­me­di­ği­ni açık­la­yan AB­D’­ye kar­şı alı­na­bi­le­cek ön­lem­ler kap­sa­mın­da İn­cir­lik Üs­sü­’nün Ame­ri­kan uçak­la­rı­na ka­pa­tıl­ma­sı­nın söz ko­nu­su ola­bi­le­ce­ği­ni söy­le­di. Baş­da­nış­man söz­le­ri­ni şöy­le sür­dür­dü: “Bi­ze dost ol­ma­sı ge­re­ken­ler düş­man­lık ya­pı­yor­sa onun ted­bi­ri alı­nır. Sa­de­ce Ame­ri­ka de­ğil, Tür­ki­ye aley­hi­ne fa­ali­yet gös­te­ren kim­se ge­re­ken ted­bir alı­nır. Bu­nu İn­cir­lik ile sı­nır­lı tut­ma­mak ge­re­kir. Tür­ki­ye­’nin im­kân­la­rı çok ge­niş. ABD Su­ri­ye­’de Tür­ki­ye aley­hi­ne Rus­ya ile bir­lik­te ha­re­ket edi­yor. Bu­nun iza­hı var mı? Yüz­le­ri ka­ra­ra­cak, kı­za­ra­cak­tır. Tür­ki­ye hak­lı­dır ve bu hak­lı­lı­ğı­nı dün­ya­da­ki her plat­form­da an­la­ta­cak­tı­r” di­ye ko­nuş­tu.

ABD terörle aynı yatağa giriyor

 AB­D’­nin PYD te­rör ör­gü­tü ile dost ve müt­te­fik ol­du­ğu­na dik­kat çe­ken Mal­koç, “Te­rör­le Ame­ri­ka ay­nı ya­ta­ğa gi­ri­yor. Ya­ni ak­rep­le, yı­lan­la ay­nı ya­ta­ğa gi­ri­yor. Ba­ka­lım na­sıl çı­ka­cak o ya­tak­ta­n” de­ğer­len­dir­me­si­ni yap­tı. Rus­ya ile AB­D’­nin Su­ri­ye üze­rin­de yap­tık­la­rı an­laş­ma ile Tür­ki­ye­’nin güç­len­me­si­nin önü­ne geç­me­yi amaç­la­dık­la­rı­nı söy­le­yen Baş­da­nış­man Şe­ref Mal­koç, “Ön­ce Os­man­lı­’yı par­ça­la­dı­lar, son­ra Arap­la­r’­ı bö­lüp bir­bi­ri­ne dü­şür­dü­ler, şim­di Kürt­le­r’­i bö­lüp bir­bi­ri­ne dü­şür­me­ye ça­lı­şı­yor­lar. Tür­ki­ye bu coğ­raf­ya­da ol­du­ğu müd­det­çe bu­na güç­le­ri yet­me­ye­cek­tir. ABD ile Rus­ya ne ka­dar an­la­şır­sa an­laş­sın bu böl­ge­de iki­si de faz­la ka­la­ma­ya­cak­tı­r” di­ye ko­nuş­tu. 

FETÖ tövbe edip özür dilesin

 Şe­ref Mal­koç, Pa­ra­lel Dev­let Ya­pı­lan­ma­sı/Fethullah Terör Örgütü (PDY/FE­TÖ) ile mü­ca­de­le­ye yö­ne­lik de­ğer­len­dir­me­ler­de de bu­lun­du. Ör­gü­tün Cum­hur­baş­ka­nı Re­cep Tay­yip Er­do­ğa­n’­a ve AK Par­ti­’ye za­rar ver­mek adı­na Tür­ki­ye­’ye za­rar ver­di­ği­ne dik­kat çe­ken Mal­koç şun­la­rı söy­le­di: “Bun­dan son­ra ya­pa­bi­le­cek­le­ri tek şey, çı­ka­cak­lar bu mil­let­ten, bu dev­let­ten özür di­le­ye­cek­ler; bir da­ha bu iş­le­ri yap­ma­ya­cak­la­rı­na da­ir töv­be ede­cek­ler, yar­gı­la­na­cak­lar, ce­za­la­rı­nı ala­cak­lar.” 

CHP’nin millete yaptığı haksızlık

CHP’­li üye­le­rin TBMM Ana­ya­sa Mu­ta­ba­kat Ko­mis­yo­nu­’n­dan ay­rıl­ma­sı­nı da de­ğer­len­di­ren Şe­ref Mal­koç, “A­çık­ça­sı bu Ana­ya­sa yap­mak­tan kaç­mak­tır. Yıl­lar­dır ru­hun­da dar­be­ci pos­ta­lı olan Ana­ya­sa­’dan kur­tu­la­lım di­ye uğ­ra­şı­yo­ruz. Bu mil­le­te hak­sız­lık­tır. Ana­ya­sa mü­za­ke­re­le­rin­de tar­tı­şıl­ma­ya­cak şey olur mu? ‘Baş­kan­lık sis­te­mi­ni ko­nu­şa­cak­sa­nız biz ma­sa­dan kal­kı­yo­ru­z’ di­ye­rek oyun­bo­zan­lık ya­pı­yor. Ana­ya­sa­’yı gö­rüş­mek­ten kim ka­çar­sa mil­let on­la­rı san­dı­ğa gö­me­r” de­di.

As­lı­han KA­RA­TAŞ - BUGÜN GAZETESİ
Haberin Konuları: cumhurbaşkanı erdoğan, şeref malkoç, haberler, son dakika

Haberin Yorumları (0)

Küfür, hakaret içeren, devlet büyüklerini aşağılayan, yasalara aykırı ifade ve beyanda bulunan yorumlar yayınlanmayacaktır. Yorum kriterlerine aykırı hareket edenlerin IP numaraları adli mercilere teslim edilecektir.
Bu habere şuana kadar yorum yapılmamış. İlk yorum yapan siz olun!
« ANA SAYFAYA DÖN SONRAKİ HABER »
  |  
« ÖNCEKİ HABER
SON DAKİKA HABERLERi
Şuan bu sayfadasınız: İncirlik Hava Üssü ABD’ye kapatılabilir - incirlik hava üssü abd’ye kapatılabilir