SON DAKİKA

Aslan Değirmenci

16 Ocak 2016 Cumartesi

PKK, Sur’u Guantanamo Kampı’na çevirdi

Diyar­ba­kı­r’­da­yım. Çı­na­r’­ın hüz­nü Di­yar­ba­kı­r’­a çök­müş du­rum­da. Ki­min­le ko­nuş­sak “Çı­na­r” di­yor.  

Uta­nı­yor­lar! 

Kı­zı­yor­lar... 

Ah­med Us­ta, “Kar­deş adım Ah­me­d’­dir. Ah­met yaz­ma­” di­ye baş­lı­yor söz­le­ri­ne. Bir hü­zün var göz­le­rin­de. Su­r’­dan çı­ka­lı 15 gün ol­muş. Dük­ka­nı­nı ka­pa­tıp, ai­le­si­ni alıp Ka­ya­pı­na­r’­a yer­leş­miş. Şun­la­rı an­la­tı­yor Ah­med Us­ta­… “Çı­nar yak­tı bi­zi. Ço­cuk­la­rı­mı­zı öl­dür­dü­ler. Yü­re­ği­miz ya­nı­yor. Po­lis­le­ri­mi­ze sa­rıl­dık. Acı­la­rı­nı pay­laş­tık. Acı­la­rı ay­rış­tır­ma­ya ça­lı­şan­la­ra is­yan et­tik. Hen­dek­ler­le ara­mı­za fit­ne ek­me­ye ça­lı­şı­yor­lar. Be­re­ket­li top­rak­la­rı­mı­zı kan­la bes­le­me­ye kal­kı­şı­yor­lar. Çı­nar, bi­ze ken­di acı­la­rı­mı­zı unut­tur­du. Çek­le­rim dön­dü. Mal­la­rım de­po­da kal­dı. Evi­miz yı­kıl­dı. Ama Çı­nar ka­dar hiç­bi­ri ca­nı­mı­zı yak­ma­dı. Ken­di der­di­mi unut­tum. Şük­re­di­yo­rum. Ham­dol­sun ayak­ta­yız. Za­ten amaç­la­rı bi­zi diz çök­tür­mek. Çök­me­ye­ce­ğiz. Biz kar­de­şiz. Kar­deş­li­ği­mi­zi he­def alan­la­ra inat ayak­ta dur­du­ğu­mu­zu gös­te­re­ce­ğiz.” 

Yü­rü­yo­ruz dar so­kak­lar­da. Ofis­te bu­lu­yo­ruz ken­di­mi­zi.  

Bir ev zi­ya­re­ti...  

Ka­pı­yı açan 65 ya­şın­da­ki Sul­tan Tey­ze. Ya­nı­mız­da ye­ğe­ni Ali var. Ali­’yi gö­rün­ce boy­nu­na sa­rı­lı­yor. Ali bi­ze dö­nüp, “A­bi ben Sur Sa­ray­ka­pı­’dan ye­ni çık­tım. Çık­mam zor ol­du. Tey­zem da­ha be­ni gör­me­miş­ti. On­dan sa­rı­lı­yo­r” di­ye açık­la­ma yap­mak zo­run­da ka­lı­yor.  

İçe­ri geç­tik. Üç ai­le bir ara­da ya­şı­yor. Hen­dek te­rö­rü on­la­rı bir dar eve res­men hap­set­miş. 

Sul­tan Tey­ze bi­ze çay ik­ram eder­ken, Ali an­lat­ma­ya de­vam edi­yor: “PKK Su­r’­u Gu­an­ta­na­mo Kam­pı­’na çe­vir­di. AB­D’­nin bir dö­nem Müs­lü­man­la­r’­a re­va gör­dü­ğü iş­ken­ce­le­ri hen­dek­le­re kar­şı çı­kan­la­ra PKK yap­tı. Bı­ra­kın iş­ken­ce­le­ri ken­di­le­ri­ne di­re­nen­le­ri öl­dü­rü­yor­lar, ‘dev­let yap­tı­’ di­yor­lar. Yet­me­di ce­na­ze­le­ri tes­lim et­mi­yor­lar, ‘dev­let ce­na­ze­le­ri ver­mi­yo­r’ di­ye pro­pa­gan­da ya­pı­yor­lar. İna­nın yal­nız de­ğil­ler. TİK­KO ve DHKP-C mi­li­tan­la­rı da bu­ra­da. Ka­pı­la­rı­mı­zı açık bı­rak­tır­dık­la­rın­dan ken­di ara­la­rın­da ko­nuş­ma­la­rı­na ta­nık­lık et­tik. Gi­riş ve çı­kış­la­rın ya­sak ol­du­ğu an­lar­da ka­pı­mı­zın önün­de el­le­rin­de si­lah­lı grup­la­rın ya­nın­da ye­şil göz­lü, sa­rı­şın Türk­çe ko­nu­şa­ma­yan ka­dın­lar gör­dük. Çok ga­rip şey­ler olu­yor. Biz ne ya­şa­dı­ğı­mı­zın far­kın­da de­ği­liz. Şu an du­rum de­ğiş­ti. Dev­let şu an ala­na ha­kim. An­cak PKK her ye­ri ma­yın­la­mış. Hal­kı da zor­la ken­di­si­ne can­lı kal­kan yap­mış. Çık­ma­ya ça­lı­şan­la­rı kes­kin ni­şan­cı­lar he­def alı­yor. Ay­nı kes­kin ni­şan­cı­lar çok sa­yı­da gü­ven­lik gö­rev­li­si­ni de he­def al­dı. HDP’­li be­le­di­ye­ler iş ma­ki­ne­le­ri­ni dün ‘PKK Hen­dek kaz­sın, si­lah ta­şı­sı­n’ di­ye hiz­met­le­ri­ne ve­rir­ken bu­gün yı­kı­lan yer­le­rin iş ma­ki­ne­le­riy­le te­miz­len­me­si­ne izin ver­mi­yor­lar. Dev­let iş ma­ki­ne­si is­te­di­ğin­de ‘Yo­k’ di­yor­lar. Bu kez dev­let iş ma­ki­ne­si bu­lu­yor, ope­ra­tör­ler ça­lış­ma­ya baş­lı­yor, kes­kin ni­şan­cı­la­rın he­de­fi ol­duk­la­rın­da dev­let on­la­rı ris­ke at­mı­yor. Ça­lış­ma­lar gü­ven­lik ön­lem­le­rin­den do­la­yı ağır iler­li­yor.” 

Ay­nı ev­de bu kez sö­ze ai­le rei­si Ra­ma­zan am­ca gi­ri­yor. Su­r’­da tar­tak­lan­mış, di­re­nin­ce çu­ku­ra itil­miş, ola­ya mü­da­ha­le eden oğ­lu PKK ta­ra­fın­dan has­ta­ne­lik edil­miş. “Oğ­lum Çı­nar sal­dı­rı­sı PKK’­nın bit­ti­ği­nin gös­ter­ge­si­di­r” di­ye sö­ze baş­lı­yor. “Ne­de­n” so­ru­mu­za Ra­ma­zan am­ca şu ce­va­bı ve­ri­yor: “Ev­la­dım Çı­na­r’­da te­rör yok­tur. Çı­na­r’­da hu­zur ve kar­deş­lik var­dır. Bun­lar Su­r’­da tü­ke­nin­ce Çı­nar ile me­saj ver­me­ye kal­kış­tı­lar. Bu emin olun; Al­la­h’­ın iz­niy­le son çır­pı­nış­la­rı ola­cak. Mil­let PKK’­nın zul­mü­nü his­set­mi­yor, ya­şı­yor. Bu zu­lüm kar­şı­sın­da her­kes yü­re­ği­ni bir­leş­ti­ri­yor. Ar­tık böl­ge PKK’­ya tep­ki gös­ter­me­nin öte­sin­de se­si­ni yük­sel­ti­yor. 20 yıl ön­ce köy­dey­dik. De­rin dev­let köy­le­ri­mi­zi bo­şalt­tı, ça­re­siz­ce bu­ra­ya gel­dik. İlk beş yıl alış­ma­ya ça­lış­tık. Aç kal­dı­ğı­mız ol­du. İş bul­duk, ça­lış­tık, Sa­ray­ka­pı­’da ba­şı­mı­zı so­ka­cak bir ev bul­duk, PKK gel­di evi­mi­zi ba­şı­mı­za yık­tı.” 

Du­rum böy­le. Şu an Di­yar­ba­kır, Çı­na­r’­ın ya­sı­nı tu­tu­yor, PKK’­ya olan öf­ke­si­ni di­le ge­tir­mek­ten ge­ri dur­mu­yor. Göz­le­mim şu­dur ki; bu di­renç­li du­ruş kar­şı­sın­da kim­se du­ra­maz. Çu­kur­lar da hak­lı di­re­ni­şin önün­de set ola­maz. 

Yazıya Yapılan Yorumlar (2)

Küfür, hakaret içeren, devlet büyüklerini aşağılayan, yasalara aykırı ifade ve beyanda bulunan yorumlar yayınlanmayacaktır. Yorum kriterlerine aykırı hareket edenlerin IP numaraları adli mercilere teslim edilecektir.

Erbay :12:54, 16 Ocak 2016 Cumartesi

Allah u ekber, ermeniler in sonu gelecek azkaldı, Allah ın izni ile

süleyman akyol saygilar:12:09, 16 Ocak 2016 Cumartesi

bu ülke türküyle kürdüyle herkeze yeter bu zulmu yapanlar müslüman olamazlar bunlar israyil rus amerikan firansis ingiliz ajanlari halkimiz bunlara itibar etmesinler bizi kendi halimi,ze biraksalar dunya devi oluruz onun icin bizimle unraşiyorlar zaten

Aslan Değirmenci Son Yazıları

Aslan Değirmenci Tüm Yazıları
28.2.2016
Darbe medyası sahada!
28 Şubat’ta, birtakım (sözde) sivil toplum kuruluşlarının yanı sıra üniversitelerin, sendikaların, sermaye çevrelerinin, sivil bürokrasinin, yargı mensuplarının desteği alınarak, MGK toplantısında alınan illegal kararlar hükümete dayatılmış, koalisyon ortağı parti milletvekilleri baskı,...
27.2.2016
Masum Türker: “Cumhurbaşkanı ve Başbakan boşluğa düşmemeli”
Haftada bir gerçekleştirdiğim kısa söyleşileri köşemde yayımlamaya devam ediyorum. Bu haftaki konuğum Demokratik Sol Parti (DSP) eski Genel Başkanı Masum Türker.      Dr. Türker’e ilk, “Ortadoğu’da neler oluyor” diye sorduğumda Türker’in cevabı “Şu an düşük yoğunlukta bir 3. ...
25.2.2016
Vesayet maskeli sendikacılık
Postmodern darbenin üzerinden 19 yıl geçti. 19 yıl önce bugün 28 Şubat’ın ekonomik aktörleri güç birliği yaptı. Ekonomik ve sosyal hayatı dizayn etmek, Refahyol hükümetinin düşürülmesine aracı olmak için postmodern darbenin sendikacı ayağı oluşturuldu. Türk-İş, DİSK ve TİSK’e destek, Türkiye Esna...
24.2.2016
Haçlılar sosyal medyada sanal mezhepçi ordu kurdu
Dikkat! Yeni bir algı operasyonu devreye sokuldu. Mezhep odaklı kamplaşmaların ortadan kaldırılması için mücadele eden, açıklama yapan, söylem geliştiren kim varsa anında sosyal medyada linç ediliyor, yetmiyor mezhepçi ilan ediliyor. Tekfircilik ve mezhepçilik silahını kullanan hesaplar incelendi...
23.2.2016
Irak devlet arşivinden çıkan PKK
Kürtler’in önündeki en büyük engel PKK’dır. Diktatörlere ve egemenlere kapıkulluğu yapan PKK, bu coğrafyada her zaman Kürtler’i katletmiştir, katletmeye devam etmektedir.      - Yıllar önce Öcalan ile Saddam anlaşmıştı. İlk maddeye göre; kamplara karışılmayacak, PKK’ya maddi ...
19.2.2016
Modern Frankenstein’lar
Hendekler kapatıldı, açılan yaraların sarılması için seferber olundu.     Yeni yaralar açıldı.     Küresel emperyalizmden yüzyıl aradan sonra yeniden Ortadoğu’nun sınırlarını değiştirme hamlesi geldi, Türkiye dik durdu, oyun bozdu, hedef oldu.     B...
18.2.2016
Onur Öymen: “Halep’te bir din, bir mezhep hedef alınıyor”
CHP es­ki Ge­nel Baş­kan Yar­dım­cı­sı Onur Öy­men ile gö­rüş­tüm. Kı­sa sü­re ön­ce­si­ne ka­dar CHP’­de dış po­li­ti­ka­da gö­rüş oluş­tu­ran Öy­men, ol­duk­ça önem­li tes­pit­ler­de bu­lun­du.  Sa­yın Öy­me­n’­in so­ru­la­rı­ma ver­di­ği kı­sa ve net ce­vap­la­rı ol­du­ğu g...
SON DAKİKA HABERLERi
  • 16:12 Cenevre'deki Suriye görüşmeleri Birleşmiş Milletler (BM) Suriye Özel Temsilcisi Staffan de Mistura, Esed rejimi heyetiyle gerçekleştirdiği ilk görüşmenin faydalı olduğunu söyledi. De Mistura, Cenevre'deki
  • 16:13 Şarkıcı Hakan Altun, down sendromlularla mandala boyadı EXPO 2016 Antalya Ajansı, Down Sendromu Derneği ve Di&Sign Events'in ortaklaşa yürüttüğü, "Geleceği Renklendiriyoruz" organizasyonuna davet edilen sanatçı Hakan Altun çocuklarla ma
  • 16:13 TCMB döviz kurları Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) İdare Merkezi tarafından saat 15.30'da belirlenen gösterge niteliğindeki döviz kurları şöyle: Birim
  • 16:14 Ankara'daki terör saldırısına sanatçılardan tepkiler Halk Müziği sanatçısı Esat Kabaklı, Ankara'da meydana gelen terör saldırısı dolayısıyla yaşadığı üzüntüyü paylaşarak, "Kürt kardeşlerimiz destek vermedi bunlara. Bu kardeşlik duygul
  • 16:14 TCMB alım satıma konu olmayan döviz kurları Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankasının (TCMB) alım satıma konu olmayan dövizlere ilişkin bilgi amaçlı kur tablosu şöyle: Döviz Kodu Döviz Cinsi
  • 16:11 Ankara'daki terör saldırısı Kızılay'daki terör saldırısında yaşamını yitiren taksi şoförü Turgay Bulut, Haymana'da defnedildi.28 yaşındaki Bulut'un cenazesi, Adli Tıp Kurumundaki işlemlerinin ardından ail
  • 16:11 Zonguldak'ta şiddetli rüzgar Karadeniz'de hızı saatte 20 kilometreye ulaşan rüzgar nedeniyle yüksekliği 4 metreyi bulan dalgalar, Zonguldak Limanı'ndaki mendireği aştı. Kentte bir süredir etkili olan rü
  • 16:10 IKBY'de Duhok-Amerikan Üniversitesi açıldı Irak Kürt Bölgesel Yönetimi'nde (IKBY) yer alan Duhok kentinde "Duhok-Amerikan Üniversitesi", IKBY Başkanı Mesut Barzani'nin katıldığı resmi bir törenle açıldı. Söz konusu ünive
  • 16:09 Ankara'daki terör saldırısına tepkiler İngiltere'nin Ankara Büyükelçiliği, Birleşik Krallığın, terör karşısında Türkiye'nin yanında duracağını belirtti.Büyükelçilikten yapılan açıklamada, "Türkiye'nin yakın dostu
  • 16:07 Ankara'daki terör saldırısına tepkiler Afrika'da ülkeleri Ankara'daki terör saldırısını kınadı.Kamerun Hükümet Sözcüsü Issa Tchiroma Bakari, AA muhabirine açıklamasında, "menfur" olarak nitelediği saldırıyı kınayarak
sayaç
Şuan bu sayfadasınız: PKK, Sur’u Guantanamo Kampı’na çevirdi - ASLAN DEĞİRMENCİ - pkk, sur’u guantanamo kampı’na çevirdi - aslan değirmenci